การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง

ปวดหลัง ปวดก้น ชาร้าวลงขา อาจเป็นสัญญาณของโรคหมอนรองกระดูกกดปลิ้นกดทับเส้นประสาท หรือโรคโพรงประสาทตีบแคบ การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเจาะรูที่เล็กที่สุดด้วยวิธีส่องกล้องเอนโดสโคป อาจเป็นทางออกสำหรับการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง

ปวดหลัง ปวดก้น ชาร้าวลงขา อาจเป็นสัญญาณของโรคหมอนรองกระดูกกดปลิ้นกดทับเส้นประสาท หรือโรคโพรงประสาทตีบแคบ การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเจาะรูที่เล็กที่สุดด้วยวิธีส่องกล้องเอนโดสโคป อาจเป็นทางออกสำหรับการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

1/6

นพ.วิทย์ โคธีรานุรักษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดสันหลัง

เชี่ยวชาญในการผ่าตัดส่องกล้อง

 • ภาษา

  อังกฤษ, ไทย

 • ความเชี่ยวชาญ

  ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (ศัลยกรรมสันหลัง)

นพ.วิทย์ โคธีรานุรักษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดสันหลัง

เชี่ยวชาญในการผ่าตัดส่องกล้อง

 • ภาษา

  อังกฤษ, ไทย

 • ความเชี่ยวชาญ

  ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (ศัลยกรรมสันหลัง)

2018
Biportal endoscopic spine surgery, The Leon-Wiltse Memorial Hospital, Suwon, South Korea, Korea, Republic of
2018
Minimally invasive and endoscopic spine surgery, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary’s Hospital, Seoul, South Korea, Korea, Republic of
2017
Endoscopic spine surgery, Desert Institute Spine Center (DISC), Phoenix, Arizona, USA, United States
2017
Spinal deformity and minimally invasive spine surgery, The Cedars-Sinai medical center, Los Angeles, California, USA, United States
2017
Clinical Fellow in Spine Surgery, Chulalongkorn University, Thailand
2016
Orthopedics, Thai Medical Council, Thailand
2011
Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

2023
Comparison of full-endoscopic and tubular-based microscopic decompression in patients with lumbar spinal stenosis: a randomized controlled trial, EurSpine J
2023
A30-year worldwide research productivity of scientific publication in full-endoscopic decompression spine surgery: quantitative and qualitative analysis. Neurospine.
2023
Factors associated with incomplete clinical improvement in patients undergoing transforaminal endoscopic lumbar discectomy for lumbar disc herniation. EurSpine J
2023
Bibliometric analysis and description of research trends on transforaminal full-endoscopic approach on the spine for the last two-decades, EurSpine J.
2023
Is navigation beneficial for transforaminal endoscopic lumbar foraminotomy? A preliminary comparison study with fluoroscopic guidance, EurSpine J.
2023
Minimally invasive endoscopy in spine surgery: where are we now?, EurSpine J
2023
Transforaminal Versus Interlaminar Endoscopic Lumbar Discectomy for Lumbar Disc Herniation: A Systematic Review and Meta-Analysis, Global Spine J.
2023
Full-endoscopic Lumbar Discectomy Approach Selection -A Systematic Review And Proposed Algorithm, Spine (Phila Pa 1976).
2023
Automatic Detection, Classification, and Grading of Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Using an Artificial Neural Network Model, Diagnostics (Basel)
2023
Comparison of oblique and transforaminal approaches to lumbar interbody fusion for lumbar degenerative disease: An updated meta-analysis, Front Surg.
2022
Global research hotspots and trends in the field of spine surgery during the COVID-19 pandemic: A bibliometric and visual analysis, Front Surg.
2022
Is BiportalEndoscopic Spine Surgery More Advantageous Than Uniportal for the Treatment of Lumbar Degenerative Disease? A Meta-Analysis, Medicina (Kaunas).
2022
Comparative Radiographic Analyses and Clinical Outcomes Between O-Arm Navigated and FluoroscopicGuided Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion, Int J Spine Sur.
2022
Posterior Endoscopic Cervical Decompression in Metastatic Cervical Spine Tumors: An Alternative to Palliative Surgery , J Am Acad OrthopSurg Glob Res Rev.
2022
Comparison of PEEK and TiPEEK in Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion: a Randomized Clinical Trial, World Neurosurg.
2022
Identification of the circRNA-miRNA-mRNA regulatory network in osteoarthritis using bioinformatics analysis, Front Genet.
2022
Current Status and research hotspots in the field of full endoscopic spine surgery: A bibliometric analysis, Front Surg.
2022
Transforaminal Versus Interlaminar Endoscopic Lumbar Discectomy for Lumbar Disc Herniation: A Systematic Review and Meta-Analysis, Global Spine J.
2022
Does the application of expandable cages in TLIF provide improved clinical and radiological results compared to static cages? A meta-analysis, Front Surg.
2022
Predictive parameters for successful indirect decompression of the lateral lumbar interbody fusion (LLIF) surgery. Interdis neuro surg.
2022
Incidence and risk factors associated with superior-segmented facet joint violation during minimal invasive lumbar interbody fusion. Spine J.
2022
Successful Criteria for Indirect Decompression With Lateral Lumbar Interbody Fusion. Neurospine.
2022
Transforaminal Versus Interlaminar Endoscopic Lumbar Discectomy for Lumbar Disc Herniation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Global Spine J.
2022
Intradural disc herniation of L2/3: A case report and literature review. N Am Spine Soc J
2022
Thoracolumbar Burst Fracture without Neurological Deficit: Review of Controversies and Current Evidence of Treatment. World Neurosurg.
2022
Full-Endoscopic Anterior Odontoid Screw Fixation: A Novel Surgical Technique. OrthopSurg.
2022
Surgeons’ perspective, learning curve, motivation, and obstacles of full-endoscopic spine surgery in Thailand: results from a nationwide survey. Biomed Res Int.
2022
Remodeling of the Lumbar Facet Joint After Full Endoscopic Resection for Lumbar Osteoid Osteoma: Case Report and Literature Review. Int J Spine Surg.
2022
How Prone Position Affects the Anatomy of Lumbar Nerve Roots and Psoas Morphology for Prone TranspsoasLumbar Interbody Fusion. World Neurosurg.
2022
Comparative Radiographic Analyses and Clinical Outcomes Between O-Arm Navigated and FluoroscopicGuided Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion. Int J Spine Surg.
2022
Clinical and Radiographic Comparisons among Minimally Invasive Lumbar Interbody Fusion: A Comparison with Three-Way Matching. Asian Spine J.
2022
Anterior Transcorporeal Approach for Cervical Metastatic Melanoma Resection Guided by O-ArmNavigated Intraoperative Computed Tomography. Oper Neurosurg(Hagerstown).
2022
Comparison of Unremoved Intervertebral Disc Location Between 2 Lateral Lumbar Interbody Fusion (LLIF) Techniques. World Neurosurg.
2022
Comparison of Perioperative and Postoperative Outcomes of Minimally Invasive and Open TLIF in Obese Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Pain Res.
2021
Do Obliquity and Position of the Oblique Lumbar Interbody Fusion Cage Influence the Degree of Indirect Decompression of Foraminal Stenosis? J Korean Neurosurg Soc.
2021
Subsidence of Interbody Cage Following Oblique Lateral Interbody Fusion: An Analysis and Potential Risk Factors. Global Spine J
2021
Psoas Major Muscle Volume Does Not Affect the Postoperative Thigh Symptoms in XLIF Surgery, Brain Sci.
2021
Anterior transcorporeal full-endoscopic drainage of a long-span ventral cervical epidural abscess: A novel surgical technique, N Am Spine Soc J
2021
Full-endoscopic decompression for thoracic myelopathy caused by ossification of the ligamentum flavum: patient series, J Neurosurg Case Lessons.
2021
Minimally Invasive Percutaneous Modified Iliac Screw Placement Using Intraoperative Navigation: A Technical Note, World Neurosurg.
2020
Trajectory of Lumbar Translaminar Facet Screw under Navigation: A Cadaveric Study, Global spine j.
2020
No Difference in Pain After Spine Surgery with Local Wound Filtration of Morphine and Ketorolac: A Randomized Controlled Trial, Clin Orthop Relat Res.
2020
Full Endoscopic Technique for High-Grade Up-Migrated Lumbar Disk Herniation via a Translaminar Keyhole Approach: Preliminary Series and Technical Note, J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg.
2020
Neutral hip position for the oblique lumbar interbody fusion (OLIF) approach increases the retroperitoneal oblique corridor, BMC Musculoskelet Disord.
2020
AOSpine Consensus Paper on Nomenclature for Working-Channel Endoscopic Spinal Procedures, Global spine j.
2020
Worldwide research productivity in the field of full-endoscopic spine surgery: a bibliometric study, Eur Spine J.
2019
A longitudinal investigation of the endplate cystic lesion effect on oblique lumbar interbody fusion, Clin Neurol Neurosurg.
2019
Does the Neck Pain, Function, or Range of Motion Differ After Anterior Cervical Fusion, Cervical Disc Replacement, and Posterior Cervical Foraminotomy?, World Neurosurg.
2019
A systematic review of unilateral bi-portal endoscopic spinal surgery: preliminary clinical results and complication, World Neurosurg.
2019
Comparative analysis of the intervertebral disc signal and annulus changes between immediate and 1-year postoperative MRI after transforaminal endoscopic discectomy and annuloplasty, Neuroradiology.
2019
Endoscope-assisted anterior lumbar interbody fusion with CT-guided image navigated unilateral cortical bone trajectory screw fixation in managing adjacent segment disease in L5/S1: a technical note, World Neurosurg.
2018
Clinical and Radiologic Outcomes of Direct Versus Indirect Decompression with Lumbar Interbody Fusion: A Matched-Pair Comparison Analysis, World Neurosurg.
2018
Transforaminal Endoscopic Decompression of the Lumbar Spine for Stable Isthmic Spondylolisthesis as the Least Invasive Surgical Treatment Using the YESS Surgery Technique, Int J Spine Surg.
2018
Transforaminal Endoscopic Decompression of the Lumbar Spine for Stable Degenerative Spondylolisthesis

2018
Biportal endoscopic spine surgery, The Leon-Wiltse Memorial Hospital, Suwon, South Korea, Korea, Republic of
2018
Minimally invasive and endoscopic spine surgery, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary’s Hospital, Seoul, South Korea, Korea, Republic of
2017
Endoscopic spine surgery, Desert Institute Spine Center (DISC), Phoenix, Arizona, USA, United States
2017
Spinal deformity and minimally invasive spine surgery, The Cedars-Sinai medical center, Los Angeles, California, USA, United States
2017
Clinical Fellow in Spine Surgery, Chulalongkorn University, Thailand
2016
Orthopedics, Thai Medical Council, Thailand
2011
Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

2023
Comparison of full-endoscopic and tubular-based microscopic decompression in patients with lumbar spinal stenosis: a randomized controlled trial, EurSpine J
2023
A30-year worldwide research productivity of scientific publication in full-endoscopic decompression spine surgery: quantitative and qualitative analysis. Neurospine.
2023
Factors associated with incomplete clinical improvement in patients undergoing transforaminal endoscopic lumbar discectomy for lumbar disc herniation. EurSpine J
2023
Bibliometric analysis and description of research trends on transforaminal full-endoscopic approach on the spine for the last two-decades, EurSpine J.
2023
Is navigation beneficial for transforaminal endoscopic lumbar foraminotomy? A preliminary comparison study with fluoroscopic guidance, EurSpine J.
2023
Minimally invasive endoscopy in spine surgery: where are we now?, EurSpine J
2023
Transforaminal Versus Interlaminar Endoscopic Lumbar Discectomy for Lumbar Disc Herniation: A Systematic Review and Meta-Analysis, Global Spine J.
2023
Full-endoscopic Lumbar Discectomy Approach Selection -A Systematic Review And Proposed Algorithm, Spine (Phila Pa 1976).
2023
Automatic Detection, Classification, and Grading of Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Using an Artificial Neural Network Model, Diagnostics (Basel)
2023
Comparison of oblique and transforaminal approaches to lumbar interbody fusion for lumbar degenerative disease: An updated meta-analysis, Front Surg.
2022
Global research hotspots and trends in the field of spine surgery during the COVID-19 pandemic: A bibliometric and visual analysis, Front Surg.
2022
Is BiportalEndoscopic Spine Surgery More Advantageous Than Uniportal for the Treatment of Lumbar Degenerative Disease? A Meta-Analysis, Medicina (Kaunas).
2022
Comparative Radiographic Analyses and Clinical Outcomes Between O-Arm Navigated and FluoroscopicGuided Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion, Int J Spine Sur.
2022
Posterior Endoscopic Cervical Decompression in Metastatic Cervical Spine Tumors: An Alternative to Palliative Surgery , J Am Acad OrthopSurg Glob Res Rev.
2022
Comparison of PEEK and TiPEEK in Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion: a Randomized Clinical Trial, World Neurosurg.
2022
Identification of the circRNA-miRNA-mRNA regulatory network in osteoarthritis using bioinformatics analysis, Front Genet.
2022
Current Status and research hotspots in the field of full endoscopic spine surgery: A bibliometric analysis, Front Surg.
2022
Transforaminal Versus Interlaminar Endoscopic Lumbar Discectomy for Lumbar Disc Herniation: A Systematic Review and Meta-Analysis, Global Spine J.
2022
Does the application of expandable cages in TLIF provide improved clinical and radiological results compared to static cages? A meta-analysis, Front Surg.
2022
Predictive parameters for successful indirect decompression of the lateral lumbar interbody fusion (LLIF) surgery. Interdis neuro surg.
2022
Incidence and risk factors associated with superior-segmented facet joint violation during minimal invasive lumbar interbody fusion. Spine J.
2022
Successful Criteria for Indirect Decompression With Lateral Lumbar Interbody Fusion. Neurospine.
2022
Transforaminal Versus Interlaminar Endoscopic Lumbar Discectomy for Lumbar Disc Herniation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Global Spine J.
2022
Intradural disc herniation of L2/3: A case report and literature review. N Am Spine Soc J
2022
Thoracolumbar Burst Fracture without Neurological Deficit: Review of Controversies and Current Evidence of Treatment. World Neurosurg.
2022
Full-Endoscopic Anterior Odontoid Screw Fixation: A Novel Surgical Technique. OrthopSurg.
2022
Surgeons’ perspective, learning curve, motivation, and obstacles of full-endoscopic spine surgery in Thailand: results from a nationwide survey. Biomed Res Int.
2022
Remodeling of the Lumbar Facet Joint After Full Endoscopic Resection for Lumbar Osteoid Osteoma: Case Report and Literature Review. Int J Spine Surg.
2022
How Prone Position Affects the Anatomy of Lumbar Nerve Roots and Psoas Morphology for Prone TranspsoasLumbar Interbody Fusion. World Neurosurg.
2022
Comparative Radiographic Analyses and Clinical Outcomes Between O-Arm Navigated and FluoroscopicGuided Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion. Int J Spine Surg.
2022
Clinical and Radiographic Comparisons among Minimally Invasive Lumbar Interbody Fusion: A Comparison with Three-Way Matching. Asian Spine J.
2022
Anterior Transcorporeal Approach for Cervical Metastatic Melanoma Resection Guided by O-ArmNavigated Intraoperative Computed Tomography. Oper Neurosurg(Hagerstown).
2022
Comparison of Unremoved Intervertebral Disc Location Between 2 Lateral Lumbar Interbody Fusion (LLIF) Techniques. World Neurosurg.
2022
Comparison of Perioperative and Postoperative Outcomes of Minimally Invasive and Open TLIF in Obese Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Pain Res.
2021
Do Obliquity and Position of the Oblique Lumbar Interbody Fusion Cage Influence the Degree of Indirect Decompression of Foraminal Stenosis? J Korean Neurosurg Soc.
2021
Subsidence of Interbody Cage Following Oblique Lateral Interbody Fusion: An Analysis and Potential Risk Factors. Global Spine J
2021
Psoas Major Muscle Volume Does Not Affect the Postoperative Thigh Symptoms in XLIF Surgery, Brain Sci.
2021
Anterior transcorporeal full-endoscopic drainage of a long-span ventral cervical epidural abscess: A novel surgical technique, N Am Spine Soc J
2021
Full-endoscopic decompression for thoracic myelopathy caused by ossification of the ligamentum flavum: patient series, J Neurosurg Case Lessons.
2021
Minimally Invasive Percutaneous Modified Iliac Screw Placement Using Intraoperative Navigation: A Technical Note, World Neurosurg.
2020
Trajectory of Lumbar Translaminar Facet Screw under Navigation: A Cadaveric Study, Global spine j.
2020
No Difference in Pain After Spine Surgery with Local Wound Filtration of Morphine and Ketorolac: A Randomized Controlled Trial, Clin Orthop Relat Res.
2020
Full Endoscopic Technique for High-Grade Up-Migrated Lumbar Disk Herniation via a Translaminar Keyhole Approach: Preliminary Series and Technical Note, J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg.
2020
Neutral hip position for the oblique lumbar interbody fusion (OLIF) approach increases the retroperitoneal oblique corridor, BMC Musculoskelet Disord.
2020
AOSpine Consensus Paper on Nomenclature for Working-Channel Endoscopic Spinal Procedures, Global spine j.
2020
Worldwide research productivity in the field of full-endoscopic spine surgery: a bibliometric study, Eur Spine J.
2019
A longitudinal investigation of the endplate cystic lesion effect on oblique lumbar interbody fusion, Clin Neurol Neurosurg.
2019
Does the Neck Pain, Function, or Range of Motion Differ After Anterior Cervical Fusion, Cervical Disc Replacement, and Posterior Cervical Foraminotomy?, World Neurosurg.
2019
A systematic review of unilateral bi-portal endoscopic spinal surgery: preliminary clinical results and complication, World Neurosurg.
2019
Comparative analysis of the intervertebral disc signal and annulus changes between immediate and 1-year postoperative MRI after transforaminal endoscopic discectomy and annuloplasty, Neuroradiology.
2019
Endoscope-assisted anterior lumbar interbody fusion with CT-guided image navigated unilateral cortical bone trajectory screw fixation in managing adjacent segment disease in L5/S1: a technical note, World Neurosurg.
2018
Clinical and Radiologic Outcomes of Direct Versus Indirect Decompression with Lumbar Interbody Fusion: A Matched-Pair Comparison Analysis, World Neurosurg.
2018
Transforaminal Endoscopic Decompression of the Lumbar Spine for Stable Isthmic Spondylolisthesis as the Least Invasive Surgical Treatment Using the YESS Surgery Technique, Int J Spine Surg.
2018
Transforaminal Endoscopic Decompression of the Lumbar Spine for Stable Degenerative Spondylolisthesis
ตารางออกตรวจของแพทย์
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
โทร
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00-19:00
รพ จุฬา (คลินิคพิเศษ)
วันพุธ
09:00-12:00
16:00-18:00
รพ จุฬา
รพ สมิติเวชศรีนครินทร์
วันพฤหัสบดี
17:00-19:00
รพ กรุงเทพศูนย์วิจัย
วันศุกร์
16:00-18:00
13:00-15:00
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
รพ จุฬา (คลินิกนวัตบริบาล)
วันเสาร์
14:00-18:00
รพ สมิติเวช ศรีราชา
วันอาทิตย์
09:00-12:00
14:00-17:00
รพ กรุงเทพศูนย์วิจัย
รพ กรุงเทพพัทยา
ตารางออกตรวจของแพทย์
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
โทร
จ.
อ.
17:00-19:00
รพ จุฬา (คลินิคพิเศษ)
พ.
09:00-12:00
16:00-18:00
รพ จุฬา
รพ สมิติเวชศรีนครินทร์
พฤ.
17:00-19:00
รพ กรุงเทพศูนย์วิจัย
ศ.
16:00-18:00
13:00-15:00
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
รพ จุฬา (คลินิกนวัตบริบาล)
ส.
14:00-18:00
รพ สมิติเวช ศรีราชา
อา.
09:00-12:00
14:00-17:00
รพ กรุงเทพศูนย์วิจัย
รพ กรุงเทพพัทยา

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้องเอนโดสโคป

 • แพทย์ผ่าตัดที่มีประสบการณ์สูง
 • แผลเล็ก (เพียง 0.8 ซม.) ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและสูญเสียเลือดน้อยลง
 • ความแม่นยำด้วยกล้องผ่าตัดความละเอียดสูง
 • ความปวดน้อย ผ่าตัดเฉพาะพื้นที่เท่านั้น, ลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้เคียง
 • พักโรงพยาบาล 1-2 คืน การฟื้นตัวเร็วขึ้นและเร็วขึ้น

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้องเอนโดสโคป

 • แพทย์ผ่าตัดที่มีประสบการณ์สูง
 • แผลเล็ก (เพียง 0.8 ซม.) ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและสูญเสียเลือดน้อยลง
 • ความแม่นยำด้วยกล้องผ่าตัดความละเอียดสูง
 • ความปวดน้อย ผ่าตัดเฉพาะพื้นที่เท่านั้น, ลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้เคียง
 • พักโรงพยาบาล 1-2 คืน การฟื้นตัวเร็วขึ้นและเร็วขึ้น